Kostel pov����en�� sv. Kr����e, Brodek u Prostejova